< back
ARTISTIC SWIMMING-
UKRAINE
 Women
 ALEKSIIVA Maryna
 ALEKSIIVA Vladyslava
 ANANASOVA Lolita
 FEDINA Marta
 GRECHYKHINA Olena
 KLYMENKO Anna
 NARIEZHNA Yana
 REZNIK Kateryna
 SABADA Oleksandra
 SADURSKA Kateryna
 SAVCHUK Anastasiya
 SHYNKARENKO Alina
 YAKHNO Yelyzaveta
 YERMAKOVA Oleksandra
 ZOLOTAROVA Olga