< back
ARTISTIC SWIMMING-
UKRAINE
 Women
 ANANASOVA Lolita
 GRECHYKHINA Olena
 KASHUBA Oleksandra
 KLYMENKO Anna
 REZNIK Kateryna
 SABADA Oleksandra
 SADURSKA Kateryna
 SAVCHUK Anastasiya
 SYDORENKO Kseniya
 VOLOSHYNA Anna
 ZOLOTAROVA Olga