< back
ARTISTIC SWIMMING-
CHINA
 Women
 CHANG Hao
 CHEN Xiaojun
 CHENG Wentao
 FENG Yu
 GUO Li
 HUANG Xuechen
 LIANG Xinping
 SUN Wenyan
 TANG Mengni
 WANG Liuyi
 WANG Qianyi
 XIAO Yanning
 YIN Chengxin