< back
ARTISTIC SWIMMING-
DPR KOREA
 Women
 CHA Ye Gyong
 JANG Hyang Mi
 JANG Hyon Ok
 JONG Na Ri
 JONG Yon Hui
 KANG Un Ha
 KIM Jin Gyong
 KIM Jong Hui
 KIM Ju Hye
 KIM Un A
 KO Su Rim
 MIN Hae Yon
 MUN Hye Song
 RI Il Sim
 RI Ji Hyang
 RI Sol
 YUN Yu Jong